محصولات ما

محصولات اقتصادی ساتگین

ردیف نام محصول قیمت (تومان)
1 ژامبون گوشت 90 درصد 48000
2 ژامبون مرغ 90 درصد 38000
3 ژامبون قالبی گوشت 80 درصد 38000
4 ژامبون گوشت گرد 70 درصد 32000
5 ژامبون مرغ گرد80 درصد 31000
6 کالباس خشک ممتاز 70 درصد 38000
7 خشک پرسی پسته دار 60درصد 30000
8 خشک دانمارکی 60 درصد 25000
9 خشک پپرونی 60 درصد 30000
10 کالباس مرغ 60 درصد 30000
11 کالباس قارچ و مرغ 55 درصد 30000
12 کالباس مکزیکی 55 درصد 22000
13 مارتا مخصوص 40 درصد 19000
14 سوسیس بلغاری 55 درصد 22000
15 کوکتل 70 درصد 23000
16 کوکتل 55 درصد 18000
17 کوکتل پنیر 55 درصد 26000
18 کوکتل دودی 22000
19 کوکتل هندی 17000
20 هات داگ 70 درصد 23000
21 هات داگ 55 درصد 22000
22 هات داگ هلندی 55 درصد 21000
23 هات داگ پنیری 55 درصد 26000
24 سوسیس آلمانی 40 درصد 16000
25 سوسیس آلمانی هندی 40 درصد 15000
26 کراکف پنیری 31000
محصولات پانیل
28 هات داگ هلندی پانیل 17000
29 خشک بلژیکی پانیل 20000
30 مارتا پانیل 17000
31 ژامبون مرغ 90 درصد پانیل 35000
محصولات نارسیس
33 همبرگر معمولی نارسیس 12000
34 همبرگر مخصوص نارسیس 17000
محصولات مام
36 همبرگر معمولی مام 12500
37 همبرگر 95 درصد مام 37500
38  همبرگر 85 درصد مام 34500
39 همبرگر 60 درصد مام 26500
40 همبرگر معمولی نیاز 10000
محصولات کیتو مفیدان
42 اسموکی 70 درصد کیتو 30000
43 ژامبون گوشت تنوری کیتو 80 درصد 35000
44 هات داگ 80 درصد دودی کیتو 26000
45 هات داگ 70 درصد مجارستانی کیتو 19000
46 هات داگ 70 درصد مسی کیتو 22000
47 ژامبون مرغ تنوری کیتو 80 درصد 35000
48 پپرونی کیتو 30000
49 خشک پرسی پسته دار کیتو 30000
50 هات داگ 40 درصد قرمز کیتو 14000
51 خشک قالبی 80 درصد کیتو 30000
52 بیکن مفیدان 49000
53 هات داگ چاپی مفیدان 23000
54 خشک دانمارکی کوهسار 18000
55 مارتا مخصوص کوهسار 14000
56 سوسیس آلمانی معمولی 11000
57 سالامی 70 درصد آرکا 46000
کوکتل معمولی 12000

محصولات ساتگین جاموس

 قیمت فروش شرکت (ریال) نام محصول ردیف
                                                      950,000 سیب زمینی رشته ای (10 کیلویی) برند بهداد 1
 780,000 ژیگو %90 2
 760,000 پرسی مخصوص %90 3
 790,000 استیک %90 4
 790,000 فیله گوشت %90 5
 790,000 سالامی%90 6
 750,000 تنوری %80 7
 320,000 خشک %60 8
 350,000 پپرونی %60 9
 410,000 سالسا (ژامبون مرغ %90 تند) 10
 550,000 مخلوط مرغ و گوشت %90 11
 560,000 هلندی %90 12
 620,000 بیکن مخلوط مخصوص %90 13
 400,000 ژامبون مرغ %90 14
 300,000 کالباس مرغ %60 15
 350,000 مرغ و قارچ %60 16
 460,000 قارچ و گوشت %60 17
 350,000 ژامبون مرغ % 70 18
 1,050,000 رولت گوشت %98 19
 690,000 فیله بوقلمون 20
 690,000 سینه بوقلمون %98/5 21
 690,000 بیکن بوقلمون 22
 230,000 خشک برند 23
 450,000 وکیوم هروئیکا 24
 1,120,000 رولت شترمرغ 25
 790,000 بیکن شترمرغ 26
 450,000 بیکن مرغ 27
 590,000 ممتاز ساده %70 28
 590,000 ممتاز دودی %70 29
 300,000 لیونر گوشتی %55 30
 230,000 لیونر معمولی 31
 590,000 شکاری پنیر دار %70 32
 230,000 سوسیس آلمانی %40 33
 230,000 کوکتل معمولی %40 34
 400,000 کوکتل پنیر %55 35
 550,000 وکیوم شکاری %70 36
 400,000 کوکتل انگشتی %70 37
 410,000 هات داگ مخصوص %70 38
 410,000 کوکتل مخصوص %70 39
 410,000 کوکتل بلغاری %70 40
 350,000 کوکتل دودی %55 41
 350,000 هات داگ دودی %55 42
 300,000 کوکتل جاموس %55 43
 520,000 وکیوم روده ای 44
 520,000 هات داگ پنیر دار %55 45
 520,000 هات داگ قارچ و پنیر 46
 570,000 کراکف روده ای طبیعی پنیری 47
 750,000 چوریتسو حلزونی 48
 780,000 بیکن گوشت %90 49

محصولات اقتصادی سوگل

 قیمت فروش شرکت (ریال) نام محصول ردیف
 185,000 سوسیس آلمانی %40 سوگل 1
 190,000 سوسیس کوکتل قرمز %55 سوگل 2
 195,000 سوسیس کوکتل طلایی %55 سوگل 3
 340,000 کالباس مرغ %70 سوگل 4
 345,000 کالباس خشک ممتاز %70 سوگل 5
 415,000 ژامبون مرغ %90 سوگل 6
 440,000 ژامبون گوشت %90 سوگل 7
 275,000 کالباس خشک %60 قالبی 8
 270,000 کالباس خشک %60 گرد 9
 275,000 کالباس خشک %60 خانواده 10
 290,000 سوسیس بلغاری %55 سوگل 11
 230,000 کالباس مارتا لقمه دار %40 گرد 12
 240,000 کالباس مارتا لقمه دار %40 خانواده 13
 355,000 کالباس %60 قارچ و مرغ 14
 380,000 سوسیس کوکتل پنیری %55 15
 340,000 سوسیس هات داگ %70 16
 270,000 سوسیس هات داگ %55 17
 380,000 سوسیس هات داگ %70 پنیری 18
 290,000 کالباس خشک مخصوص %60 گرد 19
 300,000 کالباس خشک مخصوص %60 خانواده 20
 300,000 کالباس خشک مخصوص %60 قالبی 21
 340,000 سوسیس کوکتل %70 گوشت 22
 250,000 کوکتل %55 ممتاز 23
 390,000 کراکف %55 پنیری 24
 185,000 کالباس مارتا ساده گرد 25
 190,000 کالباس مارتا ساده خانواده 26
 365,000 کالباس خشک ممتاز %70 دودی 27
 450,000 ژامبون مرغ %90 دودی 28
 460,000 ژامبون گوشت %90 دودی 29
 315,000 خشک مخصوص %60 دودی 30
 360,000 کالباس مرغ %70 دودی 31
 680,000 پپرونی %80 دودی 32
 260,000 کوکتل %55 ممتاز دودی 33
 795,000 فیله گوشت %90 34
 530,000 خشک سنتی %60 35
 630,000 بیکن دو تکه گوشت و مرغ %90 36
 270,000 هات داگ %55 مرغ 37
 340,000 سوسیس انگشتی %70 38
 270,000 هات داگ %55 دودی 39
 340,000 هات داگ %70 دودی 40
 485,000 فیله مرغ %90 41

محصولات امیران

 قیمت فروش شرکت (ریال) نام محصول ردیف
 170,000 سوسیس آلمانی %40 بلژیکی (امیران) 1
 170,000 سوسیس کوکتل قرمز بلژیکی (امیران) 2
 175,000 سوسیس کوکتل طلایی %55 بلژیکی (امیران) 3
 260,000 کالباس خشک %60 قالبی بلژیکی 4
 260,000 کالباس خشک %60 گرد بلژیکی 5
 270,000 کالباس خشک %60 خانواده بلژیکی 6
 190,000 هات داگ %55 بلژیکی 7
 220,000 کالباس مارتا لقمه گرد بلژیکی 8
 230,000 کالباس مارتا لقمه خانواده بلژیکی 9
 330,000 کالباس مرغ %60 بلژیکی 10
 240,000 هات داگ %70 بلژیکی 11
 410,000 ژامبون مرغ%90 بلژیکی 12
 190,000 مارتا ساده گرد بلژیکی 13
 195,000 مارتا ساده خانواده بلژیکی 14
 400,000 پپرونی بلژیکی %80 15
                                                      950,000 سیب زمینی رشته ای (10 کیلویی) برند بهداد 16
تماس فوری